Pokyny pre študentov

Najskôr sa môžete ubytovať 3.9. a najneskôr 30.9.

V prípade bezdôvodného neubytovania sa do 30.9. Vám ubytovanie zaniká !!!

Ubytovať sa môžete v čase:

Pondelok – Štvrtok08:00 – 14:00
Piatok08:00 – 12:00
Sobotaneubytováva sa
Nedeľaneubytováva sa

K ubytovanie je potrebné:

  • občiansky preukaz
  • index alebo potvrdenie o návšteve školy
  • vytlačený doklad o zaplatení bytného za 3 mesiace (sept.okt.nov.)

Platba za ubytovanie:

Cenník ubytovania študentov a doktorandov platný od 1.9.2023

Cenník ubytovania pre verejnosť platný od 1.9.2023

Platba za jeden mesiac pre študentov TUKE je 75€ (nie študenti TUKE 135€). Úhradu zadávajte prosím tak, aby 15.-dňa už boli peniaze na našom účte, nakoľko po tomto termíne účtujeme poplatok za omeškanie vo výške 0,50€/deň. Kompletný cenník ubytovania môžete nájsť na oficiálnej stránke ŠDAJ.

Suma za 3 mesiace (napr. december, január, február) je 225,00€ (nie TUKE študenti 405,00€).

POVINNÉ ÚDAJE OD 1.2.2014

Názov účtuIBANBIC/SWIFTVariabilný symbol
Bežný účet – ubytovanieSK97 8180 0000 0070 0008 4912SPSRSKBAXXXnájdete v MAISe v kolónke Profil
Sankcia a iné poplatkySK97 8180 0000 0070 0008 4912SPSRSKBAXXXnájdete v MAISe v kolónke Profil

Iné poplatky a sankcie

písomné napomenutie25€
podmienečné zrušenie ubytovania35€
predčasné ukončenie ubytovania zo strany ubytovaného – za každý mesiac, o ktorý je skrátená doba ubytovania40% z príslušnej ceny za ubytovanie
predčasné ukončenie ubytovania zo strany ubytovaného bez predchádzajúceho upovedomenia ubytovateľa – za každý mesiac, o ktorý je skrátená doba ubytovaniav plnej výške príslušnej ceny za ubytovanie
predčasné ukončenie ubytovania zo strany ubytovateľa z dôvodu hrubého porušenia zmluvy alebo UP ŠDaJ ubytovaným – za každý mesiac, o ktorý je skrátená doba ubytovania40% z príslušnej ceny za ubytovanie
strata kľúča5€
strata (poškodenie) štítku na kľúče5€
omeškanie platby6€ za každý začatý mesiac
predčasné ukončenie ubytovania30€ za každý začatý mesiac o ktorý je skrátená doba ubytovania

Upozornenie!

Zmluva o ubytovaní sa uzatvára na dohodnutú dobu od septembra do júna, výlučne bez prerušenia alebo skrátenia dohodnutej doby ubytovania. V prípade porušenia zmluvných podmienok a ukončenia ubytovania predčasne, strácate 50 bodov v bodovacom systéme pre získanie ubytovania v ďalšom ak. roku.

Uvedené sa netýka študentov končiacich ročníkov.


Odhlásenie sa z ubytovania

Študent sa musí prísť odubytovať osobne a:

  • musí mať uhradené bytné a všetky podlžnosti voči ŠD
  • vyzdvihnúť si odchodku z vrátnice/ ubyt. odd.
  • vypratať izbu: zobrať všetky osobné veci z izby, vyniesť smeti, umyť dlážku, kôš, vypratať smetie za posteľou, vnútro postele musí ostať prázdne, nábytok dať na pôvodné miesto, chladničku je potrebné odmraziť a vyčistiť, pokiaľ je vaša, je potrebné si ju vziať domov
  • s odchodkou vyhľadať upratovačku, ktorá skontroluje stav izby, inventárny zoznam a podpíše prevzatie izby a kľúča, posteľné prádlo 3 kusy je potrebné odovzdať na vrátnici, kde sa vrátnik podpíše na odchodku, že mu bolo odovzdané prádlo
  • s podpísanou odchodkou prísť na ubyt. odd. a odubytovať sa
  • v prípade potreby mať pri sebe potvrdenie o platbe bytného

V prípade neodovzdania posteľného prádla, kľúča alebo zničeného inventáru na izbe, je ubytovaný povinný škodu uhradiť ( príp. opraviť, nahradiť). Bez toho nebude študent odubytovaný.

Odubytovať sa je potrebné len v pracovných dňoch a do termínu v zmysle Zmluvy o ubytovaní!