Zmluva o ubytovaní

Základné body zmluvy, ktorú je každý študent povinný podpísať v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno je pre ubytovacie oddelenie a druhé ostáva študentovi.

 1. Študentské domovy na základe žiadosti a zhodnotenia kritérií pre poskytnutie ubytovanie uvedených v Organizačnej smernici pre ubytovanie v ŠD TU poskytujú v príslušnom akademickom roku ubytovanie na dobu od 05.09 do 30.06 výlučne bez prerušenia, alebo skrátenia dohodnutej doby ubytovania v ŠD.
  ŠD a izby sa môžu počas doby ubytovania z podnetu ubytovateľa zmeniť. V takom prípade sa uzatvorí nová zmluva.
  Výnimka na skrátenie dohodnutej doby ubytovania sa poskytuje:
  • študentom končiacich ročníkov, kde končí doba ubytovania do 3 dní od ukončenia štátnej záverečnej skúšky,
  • pri odstúpení od zmluvy v zmysle bodov 5 a 6 ,
  • pri ukončení ubytovania zo závažných zdravotných dôvodov,
  • pri prerušení a predčasnom ukončení štúdia.
 2. Cena za ubytovanie ja stanovená podľa platného cenníka za ubytovanie v ŠD. Za oneskorené platby ubytovateľ účtuje poplatok za omeškanie vo výške 0,50 € za každý začatý deň. Pri predčasnom ukončení ubytovania ubytovateľ zálohu za nezistené škody ani bytné nevracia.
  Spôsob platieb:
  • september – študent aj v prípade neskoršieho nástupu uhrádza ubytovanie za celý mesiac, avšak len vo výške 70% stanovenej mesačnej platby. Táto stanovená cena platí aj pre študentov, ktorí neprerušili ubytovanie,
  • štvrťročné platby – uhrádzajú sa do 15. dňa v prvom mesiaci príslušného štvrťroka,
  • mesačné platby – úhrada za ubytovanie do 15. dňa v mesiaci, tieto platby je potrebné vopred dohodnúť s príslušným ubyt. oddelením ŠD.
  Iné poplatky:
  • strata (poškodenie) štítku na kľúče: 5 €,
  • strata ubytovacieho preukazu: 5 €.
 3. Ubytovateľ odovzdá ubytovanému priestory na ubytovanie v stave spôsobilom na riadne užívanie v zmysle Ubytovacieho poriadku ŠD TU a vydá ubytovací preukaz.
 4. Ubytovaný sa zaväzuje:
  1. na začiatku ubytovania prevziať pridelenú izbu a zistené nedostatky ihneď nahlásiť na ubytovacie oddelenie,
  2. počas ubytovania zabezpečovať samoupratovanie a udržiavať izbu a ostatné užívané priestory v čistote,
  3. prihlásiť vlastné elektrospotrebiče s príkonom nad 200 W a výpočtovú techniku (aj keď má menší príkon) na ubytovacom odd. ŠD,
  4. po skončení ubytovania izbu riadne odovzdať v pôvodnom stave (prihliada sa na bežné opotrebovanie). Pri zistených škodách tieto na vlastné náklady odstrániť,
  5. neuplatňovať nárok na náhradu škody za veci vnesené do ŠD,
  6. vyplatiť celú sumu za dohodnutú dobu ubytovania v štvrťročných, resp. mesačných splátkach v určených termínoch bankovým prevodom na účet ŠDaJ, číslo účtu – 7000084912/8180 variabilný symbol je číslo tejto zmluvy,
  7. zaplatiť jednorazový poplatok za „nezistené škody” v zmysle platného cenníka na účet ŠDaJ, číslo účtu – 7000084947 /8180 variabilný symbol je číslo zmluvy,
  8. nepoužívať elektrické variče a spotrebiče s príkonom nad 500 W na izbách,
  9. dodržiavať zásady uvedené v Ubytovacom poriadku ŠD TU,
  10. súhlasiť s prípadným zvýšením resp. znížením počtu osôb na izbe,
  11. v prípade porušenia UP súhlasiť s upovedomením rodičov o tomto priestupku.
 5. Ubytovateľ a ubytovaný si vyhradzuje právo od zmluvy odstúpiť, ak druhá strana nedodržuje podmienky uvedené v tejto zmluve a v Ubytovacom poriadku ŠD TU.
 6. Ubytovateľ si vyhradzuje právo od zmluvy odstúpiť v prípadoch:
  1. vyššieho záujmu (organizovanie veľkých kolektívnych podujatí),
  2. mimoriadnych udalostí (živelná pohroma, havárie tech. zariadení…),
  3. ak sa nedá zabezpečiť základný ubytovací štandard (teplo, voda, el. energia….).
 7. Zástupca ubytovateľa je oprávnený kedykoľvek na vstup do izby ubytovaného za účelom kontroly užívania pridelenej izby v súlade s touto zmluvou.
 8. Dňom odstúpenia od zmluvy končí platnosť zmluvy a ubytovania.
 9. Platnosť zmluvy je podľa termínov uvedených v bode 1 tejto zmluvy. Do tohto termínu ubytovaný odovzdá izbu ubytovateľovi. Prípadne dlhšie skúškové obdobie na tej ktorej fakulte nezakladá nárok na predlženie ubytovania v zmysle tejto zmluvy. Pre ubytovanie od 2.7. do 3.9. v zmysle Organizačnej smernice o ubytovaní platia osobitné predpisy. Informácie podá ubytovacie oddelenie ŠD.
 10. Na nedodržanie zmluvných podmienok zo strany ubytovaného bude ubytovateľ prihliadať pri rozhodovaní o poskytnutí ubytovania v ďalšom ak. roku.
 11. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdrží ubytovaný a druhý ubytovateľ.
 12. Zmluvu za ubytovateľa podpisuje vedúca študentského domova.
 13. Podpisom tejto zmluvy dáva ubytovaný v zmysle Zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas Technickej univerzite v Košiciach (študentskému domovu) na poskytnutie svojich osobných údajov v potrebnom rozsahu tretím osobám za účelom náhrady (vymáhania) škody vzniknutej ubytovateľovi porušením povinnosti ubytovaným vyplyvajúcich z tohto zmluvného vzťahu.