POKYNY pre ubytovanie študentov pre ak. rok 2018/2019
Sep 3, 2018 by PC klub - FU

P O K Y N Y

pre ubytovanie študentov pre ak. rok 2018/2019

 1. Ubytovať sa môžete najskôr dňa 3.9.2018 do 28.9.2018.

 2. Ubytováva sa na ubytovacom oddelení ŠD:

  pondelok – štvrtok od 8.00 do 14.00 hod

  piatok – od 8.00 do 12.00 hod.

 3. K ubytovaniu je nevyhnutné predložiť:

  • občiansky preukaz, ISIC

  • doklad o zaplatení bytného za tri mesiace bankovým prevodom (výpis z účtu alebo potvrdenie o zrealizovaní platby, NIE ŠEKY!)

  • PLATBU ŽIADAME ZREALIZOVAŤ V SEPTEMBRI

  • Cena za ubytovanie podľa nástupu do ŠD:

   do 15.9. – 171 € (sept.,okt.,nov./2018)

   po 15.9. – 154 € (sept.,okt.,nov./2018)

 4. Pri realizácii platby za ubytovanie je dôležité správne vyplniť nasledujúce údaje:

  • číslo účtu/IBAN: SK97 8180 0000 0070 0008 4912

  • kód banky/BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX

  • variabilný symbol

   prváci – uvádzajú 1512 a pri ubytovaní im bude priradený nový VS,

   vyššie ročníky - v MAISe (vpravo hore → Profil, variabilný symbol pre UBYTOVANIE, pozn. je rovnaký počas celého štúdia)

  • špecifický symbol: 1512

  • konštantný symbol: 0308

  • správa pre prijímateľa/poznámka: meno a priezvisko ubytovaného študenta

 5. Študenti, ktorí sú ubytovaní počas letných prázdnin (bez prerušenia):

  • začiatkom septembra prísť na ubytovacie odd. podpísať zmluvu
  • doniesť doklad o zaplatení 171€ / sep., okt, nov./

ŠRFU, 21.12.2017