Študentská polícia

Študentská polícia Ferka Urbánka je klubom ŠRFU , ktorej zodpovedá za svoju činnosť. Úlohou člena ŠPFU je vykonávať službu, čo znamená byť nielen nápomocní službu konajúcemu vrátnikovi, kontrolovať prichádzajúcich študentov, ale aj dbať o dodržiavanie ubytovacieho poriadku a dohliadať na disciplínu v študentskom domove.

Členom Študentskej polície môže byť každý študent ubytovaný v Študentskom domove Ferka Urbánka v Košiciach, ktorý súhlasí s programom a stanovami ŠRFU a následne aj so stanovami ŠPFU a chce sa podľa svojich schopností a možností podieľať na činnosti ŠPFU .

Študentskí policajti počas svojej prítomnosti v študentskom domove dbajú na dodržiavanie ubytovacieho poriadku počas i mimo služby. Službu vykonávajú v čase od 21:00 do 1:00 hodiny, sú rozpoznateľní oblečením s logom študentskej police a preukazom. Kontrolujú ISIC karty študentov pri vstupe do študentského domova , evidujú návštevy cudzích osôb, vykonávajú obhliadky blokov z dôvodu dodržiavania nočného kľudu a bezpečnostno-prevádzkových predpisov. Členovia ŠPFU sa taktiež zúčastňujú a pomáhajú pri organizovaní akcií, ktorých usporiadateľmi sú či už ubytovaný študenti, členovia ŠRFU alebo TUKE. Zabezpečia hladký priebeh, bezproblémové ukončenie akcie, skontrolujú hygienu a poriadok v používaných priestoroch a priľahlých sociálnych zariadeniach. Pri nevhodnom a hlučnom správaní upozorní ŠP študenta prvýkrát napomenutím, po viacnásobnom upozornení urobí zápis do knihy ŠP (konkrétna osoba, izba). V kritických obdobiach (štátnice, katedrovice) zabezpečuje poriadok aj mimo služieb. Po ukončení služby urobí písomný záznam o priebehu služby do knihy ŠP. Pri vážnejších konfliktoch a porušeniach ubytovacieho poriadku podá hlásenie osobne na ubytovacom oddelení v nasledujúci deň. Pri nerešpektovaní pokynov ŠP študentami, si môže člen ŠP v spolupráci so službukonajúcim vrátnikom privolať na pomoc štátnu políciu.
ŠP vykonáva a plní všetky ďalšie pokyny ubytovacieho oddelenia súvisiace s dohodnutým druhom práce. Odmenou za prácu študentského policajta je ubytovanie na internáte za polovičnú cenu, 50 bodov k ubytovaniu a bezplatné vydanie preukazu do posilňovne. Výberové konania do Študentskej polície sa organizujú v závislosti od počtu a potreby študentských policajtov. Oznámenia o výberových konaniach sú umiestňované na nástenkách v priestoroch internátu.